SUM | Haşere İlaçlama | Fumigasyon | Dezenfeksiyon | Bahçe İlaçlama | Yabani Ot'la Mücadele

Elmalı Mah. 7 Sok. Aklar işh.

No: 2 Kat:2 Daire: 26/206 Muratpaşa

7 / 24

Hizmet

Gizlilik politikası

SUM HAŞERE İLAÇLAMA DEZENFEKTAN VE FUMİGASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

GİRİŞ

SUM HAŞERE İLAÇLAMA DEZENFEKTAN VE FUMİGASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (şirket) olarak müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

İşbu Politikanın amacı şirket çalışanlarının, müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin KVKK ’ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için uygulama kurallarını ve ilgili yükümlülükleri tanımlamaktır.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için SUM HAŞERE İLAÇLAMA DEZENFEKTAN VE FUMİGASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika ticari, sosyal sorumluluk vb. faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK ’da anılan prensipler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

Bu Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

SUM HAŞERE İLAÇLAMA DEZENFEKTAN VE FUMİGASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin Veri Sorumlusu sıfatıyla benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

KAPSAM

SUM HAŞERE İLAÇLAMA DEZENFEKTAN VE FUMİGASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sayılanlarla sınırlı olmamak üzere çalışanlarının, müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz ve SUM HAŞERE İLAÇLAMA DEZENFEKTAN VE FUMİGASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika ’nın kapsamındadır.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca SUM HAŞERE İLAÇLAMA DEZENFEKTAN VE FUMİGASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

SUM HAŞERE İLAÇLAMA DEZENFEKTAN VE FUMİGASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ’nın 4.maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki prensiplere uygun hareket etmektedir.

Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket edilmekte ve dürüstlük kurallarına uyulmaktadır.

Veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemler alınmaktadır.

KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri işleme faaliyetlerini belirli, açık ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve veri sahiplerini bu amaçlar ile ilgili açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

Kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, şirket prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, sizlere ürün ve hizmetlerin sunumu amacıyla operasyonel faaliyetlerimizin yürütülmesi, sunduğumuz hizmetlerin mevzuatın gerekliliklerine uygun şekilde yapılabilmesi, yukarıda tanımladığımız taraflarla imzaladığımız sözleşmelerin ifa edilebilmesi, şirketimiz ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve önerilmesi gibi reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, ürün ve hizmetlerimizle ilgili teklif sunulması, faturalandırma, müşteri iletişim ve memnuniyet süreçlerinin yönetilmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilebilmesi için müşteri portföyümüzü ve sosyal medya platformları takipçi/kullanıcıları ile web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edebilmek, arşivlemek, şirketimiz insan kaynakları politikalarına uygun olarak personelimizin özlük işlemlerini yapılması, şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş başvurularının değerlendirilebilmesi, adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin iş ve ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı “Kişisel Verinin Korunması Kanunu” ‘nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Bu kapsamda; özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir:

Veri Sahibinin açık rızasının olması,

Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir.

Veri Sahibinin açık rızasının olması,

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebildiğinden tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE SAKLANMASI

Şirketimiz, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 3.kişiler tarafından yetkisiz erişimini ve işlenmesini önlemek, verilerin bünyemizde, İnternet ortamında veya herhangi bir veri saklama sisteminde muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri sağlayacağını taahhüt eder.

Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını KVKK kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları alır. Yasal yükümlülükler yerine getirilerek işlenen, mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanan ve korunan kişisel bilgileriniz yasal saklama süresi veya işleme amacının gerektirdiği sürenin sona ermesiyle vermiş olduğunuz kişisel bilgiler silinme, yok edilme, ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirket veri akışlarından çıkarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin doğru ve güncel tutulma yükümlülüğünün şirketimiz tarafından yerine getirilebilmesi için şirket ile doğru ve güncel verilerin paylaşılması gerekmektedir. Kişisel verilerin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla şirketimize başvurarak güncel verilerinizin işlenmesini sağlayabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

SUM HAŞERE İLAÇLAMA DEZENFEKTAN VE FUMİGASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak kişisel verilerin aktarılması iş bu Politika ’da belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak şirket iştiraklerimiz, hissedarlarımız, müşterilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına KVKK ’a Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİNİN KORUNMASI KANUNUNDAKİ HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, şirketimize başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK ’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu bölüm kapsamındaki haklarınızı kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVKK anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen size aittir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular ücretsiz olarak mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvurularınızın bu süre içinde tarafımızdan cevaplandırılmaması veya cevabımızın içeriği hakkında ya da başvurunuzu reddetmemiz durumunda konu hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması halinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

SUM HAŞERE İLAÇLAMA DEZENFEKTAN VE FUMİGASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres1: Elmalı Mahallesi 7. Sokak Aklar İşhanı No2: Kat :2 Daire:26 (206) Muratpaşa/ANTALYA

Merkez Ofis Tel: 0 242 247 5 247

Adres2: Antalya Havalimanı C-Terminali / ANTALYA

Havalimanı Ofis Tel: 0 242 330 32 00

E-posta: info@sumilaclama.com

Web: www.sumilaclama.com

Open chat
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz